Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 361 от 28.06.2016 г. прие проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на предоставяне на висококачествен достъп в определено местоположение, в което са отразени резултатите от проведеното обществено обсъждане, открито с Решение № 281 на КРС от 11.05.2016 г.

 

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 361 от 28.06.2016 г. прие проект на решение, с което определя съответния пазар на едро на предоставяне на висококачествен достъп в определено местоположение. На съответния пазар е установена ефективна конкуренция, поради което всички специфични задължения, наложени на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД с Решение № 1954/27.09.2012 г. на КРС, следва да бъдат отменени.

 

В проекта на решение са отразени становищата от проведеното обществено обсъждане, открито с Решение на КРС № 281 от 11.05.2016 г.

 

Съгласно чл.151, ал. 5 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗЕС, проектът на решение се изпраща за съгласуване на Европейската комисия, Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и на регулаторните органи на държавите-членки на Европейския съюз.