Търсене в сайта

С Решение № 272 от 27.04.2016 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Решение за изменение на Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях

 

С Решение № 272 от 27.04.2016 г.  Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Решение за изменение на Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях.

 

Измененият текст на Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях, съгласно Решение № 273 от 27.04.2016 г., обн. ДВ. бр.37 от 17 Май 2016 г., попр. ДВ. бр.38 от 20 Май 2016 г., е публикуван в раздел „Практическа информация”.

 

Таблица с постъпилото в КРС становище по проект за изменение на Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях.

 

Становище, постъпило по време на проведеното обществено обсъждане:

 „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД