Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 249 от 20.04.2016 г. прие проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на генериране на повиквания от определено местоположение на обществени телефонни мрежи и на пазара на едро на терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални обществени телефонни мрежи, в което са отразени резултатите от проведеното обществено обсъждане, открито с Решение № 41 на КРС от 28.01.2016 г.

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 249 от 20.04.2016 г. прие проект на решение, с което определя като съответен пазар, подлежащ на ex ante регулиране, пазара на едро на терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални обществени телефонни мрежи. КРС е направила анализ и оценка относно наличието на ефективна конкуренция, определени са предприятия със значително въздействие върху съответните пазари и са наложени специфични задължения. Пазарът на едро на генериране на повиквания от определено местоположение на обществени телефонни мрежи не подлежи на ex ante регулиране, тъй като не покрива кумулативно теста на трите критерия.

 

В проекта на решение са отразени становищата от проведените обществени обсъждания.

 

Съгласно чл.151, ал. 5 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗЕС, проектът на решение се изпраща за съгласуване на Европейската комисия, Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и на регулаторните органи на държавите-членки на Европейския съюз.