Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект за изменение и допълнение на Правила за условията и реда за достъп до обществена информация в Комисията за регулиране на съобщенията, (Приети с Решение № 387 на Комисията за регулиране на съобщенията, от 17.04.2008 г., обн., ДВ, бр. 45 от 13.05.2008 г., в сила от 13.05.2008 г., изм. и доп., бр. 45 от 16.06.2009 г.)

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект за изменение и допълнение на Правила за условията и реда за достъп до обществена информация в Комисията за регулиране на съобщенията, (Приети с Решение № 387 на Комисията за регулиране на съобщенията, от 17.04.2008 г., обн., ДВ, бр. 45 от 13.05.2008 г., в сила от 13.05.2008 г., изм. и доп., бр. 45 от 16.06.2009 г.).

 

 

Проектът е приет с Решение № 199 от 24.03.2016 г. и е разработен във връзка с последните изменения и допълнения на Закона за достъп до обществена информация, обнародвани в ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016 г.

 

 

Мотиви за изготвяне на проекта

 


 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до

03.05.2016 г. на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg