Търсене в сайта

С Решение № 166 от 15.03.2016 г. Комисията за регулиране на съобщенията откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за определяне на разходоориентирани цени за терминиране на повиквания в индивидуални мобилни мрежи за периода 2016–2020 г.

 

С Решение № 166 от 15.03.2016 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие Проект на решение за определяне на разходоориентирани цени за терминиране на повиквания в индивидуални мобилни мрежи за периода 2016–2020 г. Проектът на решение определя стойностите на разходоориентираните цени, които КРС предвижда да продължи/наложи като специфични задължения, съгласно проекта на решение за третия кръг анализ на пазара на едро на терминиране на повиквания в индивидуални мобилни мрежи (процедура за обществено обсъждане, открита с Решение  № 44 от 28.01.2016 г.).

 

Цените са определени в съответствие с Препоръка 2009/396/ЕО на Европейската комисия и са изчислени чрез адаптиран BULRIC (Bottom-Up Long-Run Incremental Costs) модел на КРС.

 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до20.04.2016 г. на адрес:

1000 София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията,

както и на e-mail адрес: info@crc.bg.