Търсене в сайта

Обществено допитване по проекти на стандарти на ETSI

      С Регламент (ЕС) 2022/2480 на Европейския парламент и на Съвета за европейската стандартизация, в сила от 9.07.2023г., се направиха промени в Регламент (EС) № 1025/2012 относно европейската стандартизация. В тази връзка, ETSI направи промени в своите процеси за вземане на решения за да гарантира, че решенията, свързани с искания за стандартизация от Европейската комисия, се вземат от националните органи за стандартизация на страните-членки на ЕС. Актуализира се списъка на националните органи за стандартизация съгласно член 27 от Регламента. За Р. България тези органи са Българския институт за стандартизация – изпълняващ задълженията на национален орган за CEN и CENELEC,  и Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) – за ETSI.

      Една от задачите на КРС като Националната стандартизационна организация (НСО) за ETSI, съгласно чл. 30 ал. 1 т. 23 от Закона за електронните съобщения, е да организира обществено допитване на национално ниво и национално гласуване за тези от документите на ETSI, които добиват статут на европейски стандарт (EN), включително за хармонизираните европейски стандарти.

Европейските стандарти (EN) са документи, разработени и одобрени от европейските организации за стандартизация (ETSI, CEN, CENELEC). Европейският стандарт носи със себе си задължение да се прилага на национално ниво, като му се дава статут на национален стандарт, отменяйки всеки противоречащ му национален стандарт.

Хармонизираните стандарти са европейски стандарти (EN), разработени в отговор на искане за стандартизация на Европейския съюз. Разработват се от европейските организации за стандартизация с мандат на Европейската комисия и Европейската асоциация за свободна търговия (EFTA). Хармонизираният стандарт поддържа съществените изисквания на директивите от Нов подход. Прилагането е доброволно, но е най-лесният начин за доказване на съответствието на продуктите със съществените изисквания на директивите. Публикуват се в Официален вестник (Official Journal) на ЕС.

      КРС провежда обществено допитване за проекти на нови и променени европейски стандарти на ETSI. Това дава възможност на заинтересованите страни на национално ниво да допринесат за изготвяне на стандартите,  дори ако те самите не са активни членове на ETSI.

Процесът на одобрение на всеки проект на EN се състои от две процедури обществено допитване - ENAP (EN Approval Procedure) и национално гласуване – Vote.

Всяко заинтересовано лице може да представи на КРС забележки и коментари по проектите на стандарти, включени в съответните процедури за:

ENAP (EN Approval Procedure) - обществено допитване

и

Vote - национално гласуване.

Откритите процедури и пълните текстове на проектите на стандарти може да видите като проследите горните линкове. Всяка процедура е означена с номер  (напр. AP 20230926), който представлява датата ( в случая 26.09.2023г.), до която могат да се предоставят становища по всеки един от проектите на стандарти EN, включени в съответната процедура. Проектите на стандарти са общодостъпни и могат да се изтеглят.

Всяко заинтересовано лице, което има забележки и/или коментари по съответен проект е необходимо да ги представи на КРС, в следната форма:

Например:

AP 20230926: Коментари по проект на EN 301 489-17 V3.2.6 (2023-06)

Име на фирмата/организацията Параграф/точка Параграф/фигура/таблица Забележка/коментар Предложение за промяна
         

 

         Забележките/коментарите следва да се изпратят в електронен вид, на адрес iiontcheva@crc.bg, най-малко една седмица преди датата, с която е означена процедурата.

         Ролята на НСО за ETSI е да обобщи и представи в секретариата на ETSI постъпилите забележки и коментари като национална позиция за всеки отделен проект на стандарт, и на тази база да гласува за неговото одобряване или отхвърляне.