Търсене в сайта

Публична покана по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Подмяна на дограма с PVC дограма в помещения на Териториално звено на КРС, находящи се в гр. Варна

 

Изплатени средства по договор № 03-08-62/25.11.2015 г. с предмет „Подмяна на дограма с PVC дограма в помещения на Териториално звено на КРС, находящи се в гр. Варна. (Информацията е публикувана на 12.01.2016 г.)

 

Договор № 03-08-62/25.11.2015 г., с предмет: „Подмяна на дограма с PVC дограма в помещения на Териториално звено на КРС, находящи се в гр. Варна”  (Договорът е публикуван в Профил на купувача на 14.12.2015 г.)

 

Протокол от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за избор на изпълнител в процедурата по възлагане на обществената поръчка с предмет: „Подмяна на дограма с PVC дограма в помещения на Териториално звено на КРС, находящи се в град Варна (Протоколът е публикуван на 12.11.2015 г.)

 

Публична покана по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Подмяна на дограма с PVC дограма в помещения на Териториално звено на КРС, находящи се в гр. Варна.

 

Срокът за подаване на оферти е 16.10.2015 г.

 

Поканата е публикувана в профила на купувача на 06.10.2015 г.