Търсене в сайта

Закупуване на хардуер за ъпргрейд на клъстерна сървърна система за бази данни, апликации и архивиране

 

Изплатени средства по договор № 03-08-51/02.10.2015 г. с предмет  „Закупуване на ъпгрейд на клъстерна система за бази данни, апликации и архивиране”. (Информацията е публикувана на 27.11.2015 г.) 

 

Договор № 03-08-51/02.10.2015 г. с предмет: „Закупуване на хардуер за ъпгрейд на клъстерна сървърна система за бази данни, апликации и архивиране” (Информацията е публикувана на 19.10.2015 г.)

 

Протокол от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпили оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка, чрез публична покана  с предмет: „Закупуване на хардуер за ъпргрейд на клъстерна сървърна система за бази данни, апликации и архивиране”  (Протоколът е публикуван на 17.09.2015 г.)

 

 

Покана за участие в процедура за сключване на договор с предмет „Закупуване на хардуер за ъпргрейд на клъстерна сървърна система за бази данни, апликации и архивиране”

 

Срокът за подаване на оферти е на 26.08.2015 г.

 

Публичното отваряне на офертите ще се извърши на 27.08.2015 г.

 

(Поканата е публикувана в Профил на купувача на 17.08.2015 г.)