Търсене в сайта

Със свое Решение № 359/06.08.2015 г., Комисията за регулиране на съобщенията откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на Функционалните спецификации за преносимост на географски номера при промяна на доставчика на фиксирана телефонна услуга и/или при промяна на адреса в рамките на един географски национален код за направление

 

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 359/06.08.2015 г., откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на Функционалните спецификации за преносимост на географски номера при промяна на доставчика на фиксирана телефонна услуга и/или при промяна на адреса в рамките на един географски национален код за направление.

 

Мотиви за изготвяне на проекта

 


Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 14.09.2015 г. на адрес:

гр. София 1000, ул. „Гурко” № 6,

Комисия за регулиране на съобщенията

и e-mail адрес: info@crc.bg