Търсене в сайта

Със свое Решение № 360/06.08.2015 г., Комисията за регулиране на съобщенията откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга

 

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 360/06.08.2015 г., откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга.

Мотиви за изготвяне на проекта

 


Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 14.09.2015 г. на адрес:

гр. София 1000, ул. „Гурко” № 6,

Комисия за регулиране на съобщенията

и e-mail адрес: info@crc.bg