Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 280 от 25.06.2015 г. прие проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на локален достъп в определено местоположение и пазара на едро на централен достъп в определено местоположение, в което са отразени резултатите от проведеното обществено обсъждане, открито с Решение № 186 на КРС от 21.04.2015 г.

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 280 от 25.06.2015 г. прие проект на решение, с което определя пазара на едро на локален достъп в определено местоположение като съответен пазар, подлежащ на ex ante регулиране. КРС е направила анализ и оценка относно наличието на ефективна конкуренция, определено е предприятие със значително въздействие върху съответния пазар и са наложени специфични задължения на това предприятие. 

 

На съответния пазар на едро на централен достъп в определено местоположение е налице ефективна конкуренция, поради което КРС отменя всички специфични задължения.

 

В проекта на решение са отразени становищата от проведеното обществено обсъждане, открито с Решение на КРС № 186 от 21.04.2015 г.

Съгласно чл. 151, ал. 5 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗЕС, проектът на решение се изпраща за съгласуване на Европейската комисия, Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и на регулаторните органи на държавите-членки на Европейския съюз.