Търсене в сайта

Извършване на ремонтни дейности на обекти на КРС по три обособени позиции: Позиция 1: Ремонт на сграда на трафопост, находяща се в с. Брястовец, обл. Бургас; Позиция 2: Ремонт на електрически съоръжения на сграда на КРС, находяща се в с. Брястовец, обл. Бургас; Позиция 3: Ремонт на покрив, комини и пристройка за антените на сграда на КРС, находяща се в гр. Варна

 

Изплатени средства по договор № 03-08-43/11.08.2015 г. с предмет „Извършване на ремонт на сграда на трафопост, нахдяща се в с. Брястовец, обл. Бургас”. (Информацията е публикувана на 21.10.2015 г.) 

 

Изплатени средства по договор № 03-08-41/06.08.2015 г. с предмет „Извършване на ремонт на покрив, комини и пристройка за антените на сграда на КРС, находяща се в гр. Варна (Информацията е публикувана на 16.09.2015 г.) 

 

Договор № 03-08-43/11.08.2015 г. с предмет: „Извършване на ремонт на сграда на трафопост, находяща се в с. Брястовец, обл. Бургас” (Информацията е публикувана на 03.09.2015 г.)

 

Договор № 03-08-41/06.08.2015 г. с предмет: „Извършване на ремонт на покрив, комини и пристройка за антените на сграда на КРС, находяща се в гр. Варна (Информацията е публикувана на 03.09.2015 г.)

 

КРС прекратява поръчката по Позиция 2: Ремонт на електрически съоръжения на сграда на КРС, находяща се в с. Брястовец, обл. Бургас, поради липса на подадени оферти.

 

Протокол от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за избор на изпълнител в процедурата по възлагане на обществената поръчка с предмет: „Извършване на ремонтни дейности на обекти на КРС при следните обособени позиции: Позиция 1: Ремонт на сграда на трафопост, находяща се в с. Брястовец, обл. Бургас; Позиция 2: Ремонт на електрически съоръжения на сграда на КРС, находяща се в с. Брястовец, обл. Бургас; Позиция 3: Ремонт на покрив, комини и пристройка за антените на сграда на КРС, находяща се в гр. Варна” (Протоколът е публикуван на 22.07.2015 г.)

 

Извършване на ремонтни дейности на обекти на КРС по три обособени позиции:

 

Позиция 1: Ремонт на сграда на трафопост, находяща се в с. Брястовец, обл. Бургас;

Позиция 2: Ремонт на електрически съоръжения на сграда на КРС, находяща се в с. Брястовец, обл. Бургас;

Позиция 3: Ремонт на покрив, комини и пристройка за антените на сграда на КРС, находяща се в гр. Варна.

 

Срокът за подаване на оферти е 02.07.2015 г.

Публичното отварянето на офертите ще се извърши на 03.07.2015 г.

 

(Поканата е публикувана в Профил на купувача на 16.06.2015 г.)