Търсене в сайта

Профилактика на антенни мачти на мобилни станции за радиомониторинг

 

Изплатени средства по договор № 03-08-35/20.07.2015 г. с предмет „Профилактика на антенни мачти на мобилни станции за радиомониторинг”. (Информацията е публикувана на 21.10.2015 г.) 

 

Договор № 03-08-35/20.07.2015 г. с предмет: „Профилактика на антенни мачти на мобилни станции за радиомониторинг“ (Договорът е публикуван на 04.08.2015 г.)

 

Протокол от дейността на комисията относно разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Профилактика на антенни мачти на мобилни станции за радиомониторинг” (Протоколът е публикуван в профила на купувача на 30.06.2015 г.)

 

Публична покана по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Профилактика на антенни мачти на мобилни станции за радиомониторинг”

 

Срокът за подаване на оферти е 10.06.2015 г.

 

Публичното отварянето на офертите ще се извърши на 11.06.2015 г.

 

Поканата е публикувана в профила на купувача на 26.05.2015 г.