Търсене в сайта

Публична покана по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: “Калибриране на измервателна апаратура при следните обособени позиции: 1. Калибриране на приемници на мобилни станции за радиомониторинг; 2. Калибриране на приемници за измерване на наземно цифрово телевизионно разпръскване по системата DVB-T”

 

Изплатени средства по договор № 03-08-39/06.08.2015 г. с предмет  „Калибриране на приемници на мобилни станции за радио-мониторинг. (Публикувано в Профил на купувача на 21.12.2015 г.) 

 

Изплатени средства по договор № 03-08-40/06.08.2015 г. с предмет „Калибриране на приемници за измерване на наземно цифрово телевизионно разпръскване по системата DVB-T”. (Информацията е публикувана на 21.10.2015 г.) 

 

Договор № 03-08-40/06.08.2015 г. с предмет: “Калибриране на измервателна апаратура при следните обособени позиции: 1. Калибриране на приемници на мобилни станции за радиомониторинг; 2. Калибриране на приемници за измерване на наземно цифрово телевизионно разпръскване по системата DVB-T” (Информацията е публикувана на 03.09.2015 г.)

 

Договор № 03-08-39/06.08.2015 г. с предмет: “Калибриране на измервателна апаратура при следните обособени позиции: 1. Калибриране на приемници на мобилни станции за радиомониторинг; 2. Калибриране на приемници за измерване на наземно цифрово телевизионно разпръскване по системата DVB-T” (Информацията е публикувана на 03.09.2015 г.)

 

Протокол от дейността на комисията относно отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за избор на изпълнител по поръчка с предмет: Калибриране на измервателна апаратура при следните обособени позиции: 1. Калибриране на приемници на мобилни станции за радиомониторинг; 2. Калибриране на приемници за измерване на наземно цифрово телевизионно разпръскване по системата DVB-T (Протоколът е публикуван в профила на купувача на 08.07.2015 г.)

 

Публична покана по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: “Калибриране на измервателна апаратура при следните обособени позиции:

1.     Калибриране на приемници на мобилни станции за радиомониторинг;

2.     Калибриране на приемници за измерване на наземно цифрово телевизионно разпръскване по системата DVB-T”

(Поканата е публикувана в профила на купувача на 25.05.2015 г.)

 

Срокът за подаване на оферти е 10.06.2015 г.

 

Публичното отварянето на офертите ще се извърши на 11.06.2015 г.