Търсене в сайта

Публична покана по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Ремонт на измервателна апаратура и съоръжения на станциите за радиомониторинг от НСМ

 

Изплатени средства по договор № 03-08-38/06.08.2015 г. с предмет „Ремонт на измервателна апаратура и съоръжения на станциите за радиомониторинг от Националната система за мониторинг”. (Информацията е публикувана на 21.10.2015 г.) 

 

Договор № 03-08-38/06.08.2015 г. с предмет: „Ремонт на измервателна апаратура и съоръжения на станциите за радиомониторинг от Националната система за мониторинг (Информацията е публикувана на 03.09.2015 г.)

 

Протокол от дейността на комисията относно отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за избор на изпълнител по поръчка с предмет: „Ремонт на измервателна апаратура и съоръжения на станциите за радиомониторинг от НСМ” (Протокола е публикуван на 23.07.2015 г.)

 

Публична покана по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Ремонт на измервателна апаратура и съоръжения на станциите за радиомониторинг от НСМ” (Поканата е публикувана в профила на купувача на 25.05.2015 г.)

 

Срокът за подаване на оферти е 10.06.2015 г.

 

Публичното отварянето на офертите ще се извърши на 11.06.2015 г.