Търсене в сайта

Обща информация за предоставяните административни услуги от Комисията за регулиране на съобщенията

Обща информация за предоставяните административни услуги от Комисията за регулиране на съобщенията

 

Форма на заявленията за административни услуги и образци

Заявленията за предоставяне на административни услуги се подават в писмена форма от заинтересованото лице или негов упълномощен представител. По искане на лицето и след надлежна идентификация, заявлението може да се подаде и устно, като за целта на заявителя се оказва съдействие с попълването му от служители от администрацията на комисията. Подателят избира начина на подаване на заявлението.

Устни заявления се отразяват с попълването на съответния образец за конкретната услуга или, ако липсва утвърден образец – със съставяне на писмен протокол от служител на комисията в присъствието на още един служител на комисията. Съставеният протокол се подписва от подателя, от служителя, съставил протокола и от служителя, присъствал при съставянето му. След отразяването им, подадените устно заявления се регистрират и обработват от администрацията по общия ред.

Реквизитите на заявленията, редът и сроковете за отстраняване на недостатъци в тях, препращането на компетентен орган, сроковете за извършване на административни услуги, както и другите въпроси, свързани с издаването на актове във връзка с административното обслужване, са определени в Административнопроцесуалния кодекс и в приложимите секторни актове:

- Закон за електронните съобщения;

- Закон за пощенските услуги;

- Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО;

- Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура.

Заявления, подадени на място, се приемат в деловодството на комисията.

Заявлението и приложенията към него могат да се подадат и по следните начини:

- чрез пощенски оператор на адрес гр. София, ул. Ген. Йосиф В. Гурко № 6, с получател Комисията за регулиране на съобщенията;

по електронен път през документния портал, през портала на електронните административни услуги на комисията и чрез Системата за сигурно електронно връчване;

- на официалната електронна поща на комисията info@crc.bg;

- на телефони 02 949 27 23 и 02 949 27 60 до служителите за предоставяне на информация по телефона, освен когато заявлението следва да бъде подписано; молим за Вашето разбиране, че, с оглед законовите изисквания за надлежна идентификация на заявителя, по-голямата част от заявленията за услугите следва да бъдат подписани и на практика не е възможно да се подават по телефона;

- на факс 02 987 06 95.

За улеснение на заявителя, са изготвени образци за заявяване на услугите, в които са посочени и необходимите документи, които се прилагат. Образците са публикувани тук.

 

Административното обслужване се извършва от Център за административно обслужване (ЦАО) чрез Звеното за административно обслужване (ЗАО) в дирекция „Финансови и административни дейности“ (ФАД), в което работят служители от общата администрация - от отдел „Административни дейности“, отдел „Счетоводна дейност“ и отдел “Бюджет и финанси“. Административното обслужване се осигурява със съдействието на дирекциите от специализираната администрация съобразно функциите им, уредени в Устройствения правилник на Комисията за регулиране на съобщенията и на нейната администрация.

 

Получаване на индивидуални административни актове и други документи, данни и информация, които са резултат от осъществено административно обслужване

- Заявителите на административни услуги могат да получат своите разрешения, разрешителни, удостоверения или индивидуални лицензии на място на адрес: гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6, на посочен точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път.

- При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор, индивидуалният административен акт или документът от заявената административна услуга се изпраща като вътрешна препоръчана пощенска пратка с известие за доставяне на посочен от заявителя предварително адрес или като вътрешна куриерска пратка за сметка на заявителя, като цената за куриерската пратка се заплаща от заявителя при доставяне на пратката, за което той предварително е заявил съгласието си в заявлението за административната услуга

- В случай, че лицето е заявило получаването на индивидуалния административен акт по електронен път, се използва Системата за сигурно електронно връчване, като предварително лицето трябва да има регистриран профил в системата

- Други уведомления и съобщения във връзка със заявени административни услуги, изискани от лицето по електронен път, се изпращат през официалната електронна поща на Комисията info@crc.bg.

В заявлението за административна услуга се посочва предпочитаният от заявителя начин за получаване на документа.

 

Дължими такси и начини за плащане

Дължимите такси са посочени в приложимите тарифи, съобразно услугата:

- Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения

- Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за пощенските услуги

- Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по реда на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

Начините за заплащане на административни услуги са следните:

  1. по банков път по сметка: IBAN BG 78BNBG 9661 3000 1226 01 в БНБ, пл. Княз Александър I № 1 , BIC  код на БНБ – BNBG BGSD;
  2. в брой в касата на комисията;
  3. с пощенски запис;
  4. по електронен път чрез система за електронно разплащане Ипей (еPay).

 

Данни за контакт и за получаване на информация

Информация за хода на преписката може да се получи на място, по телефона или със запитване в писмена форма, включително подадено по електронен път.

Официалният адрес на комисията е гр. София, ул. Ген. Йосиф В. Гурко № 6.

Телефоните за контакт с комисията са следните:

- Информация: 02 949 27 23; 02 949 27 60
- Получаване на разрешителни, разрешения и лицензии: 02 949 27 61;

- Деловодство: 02 949 27 60;
- Бюджет и финанси: 02 949 27 39.

Официалната електронна поща на комисията е info@crc.bg, като по електронен път с комисията може да се комуникира и чрез документния портал и чрез портала на електронните административни услуги на комисията.

 

Работно време

Работното време на звеното за административно обслужване е от 09:00 ч. до 17:30 ч. при петдневна работна седмица – от понеделник до петък, освен за официални празници. Приемът на граждани и обслужването по телефона се осъществяват в рамките на работната седмица от 09:00 ч. до 17:30 ч.

В случай че в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на съответните служители продължава до приключването на обслужването на потребителите, но не по-късно от 19:30 ч.

 

Контрол над дейността на Комисията за регулиране на съобщенията

Комисията за регулиране на съобщенията е независим държавен орган и няма друг административен орган за оспорване на нейните актове. На общо основание, всички актове на комисията подлежат на обжалване по съдебен ред.

Комисията, както всички държавни органи, подлежи на общонадзорна дейност от страна на прокуратурата на Република България. Комисията се проверява и от други органи, например от Сметната палата.

 

Електронен адрес за подаване на предложения за подобряване на административното обслужване

Освен по другите канали за комуникация с комисията, предложения за подобряване на административното обслужване можете да подадете на електронна поща info@crc.bg.

 

Предоставяне на услуги по електронен път

Всички административни услуги на комисията могат да се предоставят по електронен път на посочен от заявителя електронен адрес, чрез портала на електронните административни услуги на комисията, функциониращ чрез интернет страницата на комисията https://crc.bg, както и чрез платформата за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“ на интернет страницата на агенцията https://edelivery.egov.bg/Account/Login.

 

Обжалване на актове на комисията

Актовете на комисията може да се обжалват по реда, предвиден в Административнопроцесуалния кодекс. Актовете по Закона за електронните съобщения се обжалват пред Административен съд – София област. Актовете по Закона за пощенските услуги, Закона за електронните документи и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура се обжалват пред съответния административен съд по седалището на адресата. Срокът за обжалване  е 14-дневен и същият тече от съобщаването на акта.