Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разширение на информационната система на Комисията за регулиране на съобщенията „Лицензиране и регистри” чрез разработване и внедряване на нов модул „Въпросници” за он-лайн попълване

 

 

Комисия за регулиране на съобщенията взе Решение № 271/17.06.2015 г. за прекратяване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разширение на информационната система на Комисията за регулиране на съобщенията „Лицензиране и регистри” чрез разработване и внедряване на нов модул „Въпросници” за он-лайн попълване. 

 

Информацията е публикувана в Профил на купувача на 19.05.2015 г.

 

Доклад изх. № ПР2-318/16.06.2015 г.

 

Документация за участие

 

Приложение № 3ТС към Документацията - Въпросници по ЗПУ

 

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. Гурко    № 6.

 

Крайният срок за подаване на оферти е 15.06.2015 г.

 

Отварянето на офертите по реда на чл. 68, ал. 3 от ЗОП ще бъде на 16.06.2015 г. от 10:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Гурко” № 6.

 

За допълнителна информация се обръщайте към:

 

 

Милена Петкова – Комисия за регулиране на съобщенията, 1574, гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, тел. 02 9492963

Мария Бончева – Комисия за регулиране на съобщенията, 1000, гр. София, ул. „Гурко” № 6, тел. 02 9492939