Покана за участие в процедура за сключване на договор с предмет: „Предоставяне на интернет услуги за нуждите на КРС”