Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Адаптиране на моделите „отдолу-нагоре” за определяне на дългосрочните допълнителни/инкрементални разходи (LRIC) за услугите генериране и терминиране на повиквания от/в определено местоположение на обществени телефонни мрежи и услугата терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи в Република България”

 

Банкова гаранция за авансово плащане L/G 01000963 от 05.11.2015 г. в изпълнение на чл. 5, т. 2 от договор с № 03-08-33/10.07.2015 г., сключен между КРС и „ЕКОРИС САУТ ИЙСТ ЮРОП” ЕООД с предмет: „Адаптиране на моделите „отдолу-нагоре” за определяне на дългосрочните допълнителни/инкрементални разходи (LRIC) за услугите генериране и терминиране на повиквания от/в определено местоположение на обществени телефонни мрежи и услугата терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи в Република България” е освободена в размер на 140 400,00 лв. (писмо с изх. № 06-00-14/20.12.2016 г.)

 

40% + 20% от гаранцията за изпълнение на етап III и IV по договор 03-08-33/10.07.2015 г., представена от „ЕКОРИС САУТ ИЙСТ ЮРОП” ЕООД в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  Адаптиране на моделите „отдолу-нагоре” за определяне на дългосрочните допълнителни/инкрементални разходи (LRIC) за услугите генериране и терминиране на повиквания от/в определено местоположение на обществени телефонни мрежи и услугата терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи в Република България” е възстановена на участника с платежно нареждане № 9/1 от 09.12.2016 г. в размер на 5 850,00 лв.

 

Банкова гаранция за авансово плащане L/G 01000963 от 05.11.2015 г. в изпълнение на чл. 5, т. 2 от договор с № 03-08-33/10.07.2015 г., сключен между КРС и „ЕКОРИС САУТ ИЙСТ ЮРОП” ЕООД с предмет: „Адаптиране на моделите „отдолу-нагоре” за определяне на дългосрочните допълнителни/инкрементални разходи (LRIC) за услугите генериране и терминиране на повиквания от/в определено местоположение на обществени телефонни мрежи и услугата терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи в Република България” е освободена в размер на          70 200,00 лв. (писмо с изх. № 03-08-33/07.04.2016 г.)

 

30% от гаранцията за изпълнение на етап II по договор 03-08-33/10.07.2015 г., представена от „ЕКОРИС САУТ ИЙСТ ЮРОП” ЕООД в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  Адаптиране на моделите „отдолу-нагоре” за определяне на дългосрочните допълнителни/инкрементални разходи (LRIC) за услугите генериране и терминиране на повиквания от/в определено местоположение на обществени телефонни мрежи и услугата терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи в Република България” е възстановена на участника с платежно нареждане № 4/1 от 24.03.2016 г. в размер на 2 925,00 лв.

 

 

 

Изплатени средства по договор № 03-08-33/10.07.2015 г. с предмет  Адаптиране на моделите „отдолу-нагоре” за определяне на дългосрочните допълнителни/инкрементални разходи (LRIC) за услугите генериране и терминиране на повиквания от/в определено местоположение на обществени телефонни мрежи и услугата терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи в Република България”. (Публикувано в Профил на купувача на 21.12.2015 г.) 

 

Изплатени средства по договор № 03-08-33/10.07.2015 г. с предмет „Адаптиране на моделите „отдолу-нагоре” за определяне на дългосрочните допълнителни/инкрементални разходи (LRIC) за услугите генериране и терминиране на повиквания от/в определено местоположение на обществени телефонни мрежи и услугата терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи в Република България” (Информацията е публикувана на 16.09.2015 г.) 

 

10% от гаранцията за изпълнение на етап I по договор 03-08-33/10.07.2015 г., представена от „ЕКОРИС САУТ ИЙСТ ЮРОП” ЕООД в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  Адаптиране на моделите „отдолу-нагоре” за определяне на дългосрочните допълнителни/инкрементални разходи (LRIC) за услугите генериране и терминиране на повиквания от/в определено местоположение на обществени телефонни мрежи и услугата терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи в Република България” е възстановена на участника на основание чл. 63, ал. 2 от ЗОП с платежно нареждане № 16/1 от 19.08.2015 г. в размер на 975,00 лв. (Информацията е публикувана на 16.09.2015 г.)

 

Гаранцията за участие, представена от „ЕКОРИС САУТ ИЙСТ ЮРОП” ЕООД в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  „Адаптиране на моделите „отдолу-нагоре” за определяне на дългосрочните допълнителни/инкрементални разходи (LRIC) за услугите генериране и терминиране на повиквания от/в определено местоположение на обществени телефонни мрежи и услугата терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи в Република България” е възстановена на участника на основание чл. 62, ал.1, т. 2 от ЗОП с платежно нареждане № 15/1 от 30.07.2015 г. в размер на 2 000 лв. (Информацията е публикувана на 04.08.2015 г.)

 

 

Договор № 03-08-33/10.07.2015 г. с предмет: „Адаптиране на моделите „отдолу-нагоре” за определяне на дългосрочните допълнителни/инкрементални разходи (LRIC) за услугите генериране и терминиране на повиквания от/в определено местоположение на обществени телефонни мрежи и услугата терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи в Република България” (Договорът е публикуван на 04.08.2015 г.)

 

Решение № 284 от 25.06.2015 г. за избор на изпълнител (Решението е публикувано в Профил на купувача на 29.06.2015 г.)

 

Доклад изх. № ПР-341/23.06.2015 г.

 

Протокол № 3 от дейността на комисията, назначена със Заповед РД № 07-139/02.06.2015 г. (Протоколът е публикуван в Профил на купувача на 29.06.2015 г.)

 

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, комисията, назначена със заповед № РД 07-139/ 02.06.2015 г. обявява, че ценовите оферти на участниците в открита процедура с предмет: Адаптиране на моделите „отдолу-нагоре” за определяне на дългосрочните допълнителни/инкрементални разходи (LRIC) за услугите генериране и терминиране на повиквания от/в определено местоположение на обществени телефонни мрежи и услугата терминиране” ще бъдат отворени публично при условията на чл. 68 ал. 3 от ЗОП. на 23.06.2015г. в 10:00 часа, в сградата на КРС на адрес: ул. „Гурко” № 6, ет. 4. (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 18.06.2015 г.)

 

Протокол № 1 от дейността на комисията, назначена със Заповед РД № 07-139/02.06.2015 г.

Протокол № 2 от дейността на комисията, назначена със Заповед РД № 07-139/02.06.2015 г.

(Протоколите са публикувани в Профил на купувача на 18.06.2015 г.)

 

Отварянето на офертите по обществена поръчка с предмет: „Адаптиране на моделите „отдолу-нагоре” за определяне на дългосрочните допълнителни/инкрементални разходи (LRIC) за услугите генериране и терминиране на повиквания от/в определено местоположение на обществени телефонни мрежи и услугата терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи в Република България” ще бъде на 05.06.2015 г. в 10:30 часа на адрес: гр. София, ул. Гурко № 6, в залата на ет. 3 (Информацията е публикувана на 04.06.2015 г.)

Поканата е публикувана в Профил на купувача на 08.04.2015 г.

Документация за участие

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. Гурко № 6.

Крайният срок за подаване на оферти е до 17:30 часа на  01.06.2015 г.

 

Отварянето на офертите по реда на чл. 68, ал. 3 от ЗОП ще бъде на 02.06.2015 г. от 14:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Гурко” № 6.

 

За допълнителна информация се обръщайте към: 

Детелина Кръстева – Комисия за регулиране на съобщенията, 1574, гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, тел. 02 9492988, e-mail: dkrasteva@crc.bg

Мария Бончева – Комисия за регулиране на съобщенията, 1000, гр. София, ул. „Гурко” № 6, тел. 02 9492939, e-mail: mbontcheva@crc.bg