Търсене в сайта

Извънгаранционно поддържане и актуализация на функциониращия в КРС програмен пакет - ICS Telecom, ICS Manager и ICS Map Server

 

Във връзка с изпълнение на договор № 03-08-34/16.07.2015 г., сключен между КРС и „ТЕЛКОМ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, на основание представена от Изпълнителя фактура  № 3000004728/20.07.2015 г. е извършено окончателно плащане към Изпълнителя по договора в размер на 54 513,60 лв. с платежно нареждане № 65/11 от 22.07.2015 г. и подписан протокол между страните на 17.07.2015 г. съгласно условията по договора. (Информацията е публикувана на 19.08.2015 г.)

 

Договор № 03-08-34/16.07.2015 г. с предмет: „.Извънгаранционно поддържане и актуализация на функциониращия в КРС програмен пакет - ICS Telecom,  ICS Manager и ICS Map Server” (Договорът е публикуван на 04.08.2015 г.)

 

Протокол от дейността на комисията относно разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционно поддържане и актуализация на функциониращия в КРС програмен пакет - ICS Telecom,  ICS Manager и ICS Map Server. (Протоколът е публикуван в профила на купувача на 07.07.2015 г. )

 

Срокът за подаване на оферти е 02.04.2015 г.

 

Публичното отваряне на офертите ще се извърши на 03.04.2015 г.

 

Публична покана по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Извънгаранционно поддържане и актуализация на функциониращия в КРС програмен пакет - ICS Telecom,  ICS Manager и ICS Map Server" (Информацията е публикувана на 24.03.2015 г.)