Търсене в сайта

Застраховка на имущество и служители на КРС при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: Пълно автокаско на 36 броя МПС; Позиция 2: Застраховка на измервателна апаратура, мачти, антенно-фидерни устройства и принадлежащи към тях компоненти, както и на допълнително монтирано оборудване на 9 броя специализирани автомобили, собственост на КРС; Позиция 3: Застраховане на сградите на КРС; Позиция 4: Групова застраховка „Злополука”; Позиция 5: Застраховка „Гражданска отговорност” на 36 броя МПС и застраховка „Злополука” на водача и пътниците в МПС

 

Изплатени средства по договор № 03-08-32/09.07.2015 г. с предмет  „Застраховка „Гражданска отговорност” на 36 бр. МПС и застраховка „Злополука” на водача и пътниците в МПС”. (Информацията е публикувана на 12.01.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-25/16.06.2015 г. с предмет  Застраховка на измервателна апаратура, мачти, антенно-фидерни устройства и принадлежащи към тях компоненти, както и на допълнително монтирано оборудване на 9 броя специализирани автомобили, собственост на КРС”. (Публикувано в Профил на купувача на 21.12.2015 г.) 

 

Изплатени средства по договор № 03-08-32/09.07.2015 г. с предмет  „Застраховка „Гражданска отговорност” на 36 бр. МПС и застраховка „Злополука” на водача и пътниците в МПС”. (Информацията е публикувана на 27.11.2015 г.) 

 

Изплатени средства по договор № 03-08-31/09.07.2015 г. с предмет „Пълно автокаско на 36 бр. МПС”, собственост на КРС”. (Информацията е публикувана на 27.11.2015 г.) 

 

Изплатени средства по договор № 03-08-25/16.06.2015 г. с предмет  Застраховка на измервателна апаратура, мачти, антенно-фидерни устройства и принадлежащи към тях компоненти, както и на допълнително монтирано оборудване на 9 броя специализирани автомобили, собственост на КРС”. (Информацията е публикувана на 27.11.2015 г.) 

 

Изплатени средства по договор № 03-08-32/09.07.2015 г. с предмет  „Застраховка „Гражданска отговорност” на 36 бр. МПС и застраховка „Злополука” на водача и пътниците в МПС” (Информацията е публикувана в профил на купувача на 16.09.2015 г.)   

 

Изплатени средства по договор № 03-08-26/17.06.2015 г. с предмет  „Застраховане на сградите на КРС” (Информацията е публикувана в профил на купувача на 16.09.2015 г.) 

 

Изплатени средства по договор № 03-08-27/22.06.2015 г. с предмет  Групова застраховка „Злополука”(Информацията е публикувана в профил на купувача на 17.07.2015 г.) 

 

Изплатени средства по договор № 03-08-25/16.06.2015 г. с предмет  Застраховка на измервателна апаратура, мачти, антенно-фидерни устройства и принадлежащи към тях компоненти, както и на допълнително монтирано оборудване на 9 броя специализирани автомобили, собственост на КРС(Информацията е публикувана в профил на купувача на 17.07.2015 г.)

 

„Договор, сключен между КРС и „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД, с предмет: „Пълно автокаско на 36 броя МПС

 

„Договор, сключен между КРС и „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС” АД, с предмет: „Застраховка на измервателна апаратура, мачти, антенно-фидерни устройства и принадлежащи към тях компоненти, както и на допълнително монтирано оборудване на 9 броя специализирани автомобили, собственост на КРС

 

„Договор, сключен между КРС и „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС” АД с предмет: „Застраховане на сградите на КРС

 

„Договор сключен между КРС и ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” АД, с предмет: „Групова застраховка „Злополука” на служители на КРС

 

„Договор, сключен между КРС и „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД, с предмет: „Застраховка „Гражданска отговорност” на 36 броя МПС и застраховка „Злополука” на водача и пътниците в МПС” 

 

(Договорите са публикувани в Профила на купувача на 10.07.2015 г.)

 

 

Протокол от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за избор на изпълнител в процедурата по възлагане на обществената поръчка с предмет: „Застраховка на имущество и служители на КРС. при пет самостоятелно обособени позиции” (Протоколът е публикуван на 22.05.2015 г. )

   

Искане на разяснения по публична покана (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 08.04.2015 г. )

 

Публичното отваряне на офертите ще се извърши на 21.04.2015 г.

 

Срокът за подаване на оферти е 20.04.2015 г.

 

Публична покана по реда на глава осма „а“ от ЗОП с предмет: „Застраховка на имущество и служители на КРС при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: Пълно автокаско на 36 броя МПС; Позиция 2: Застраховка на измервателна апаратура, мачти, антенно-фидерни устройства и принадлежащи към тях компоненти, както и на допълнително монтирано оборудване на 9 броя специализирани автомобили, собственост на КРС; Позиция 3: Застраховане на сградите на КРС; Позиция 4: Групова застраховка „Злополука”; Позиция 5: Застраховка „Гражданска отговорност” на 36 броя МПС и застраховка „Злополука” на водача и пътниците в МПС (Информацията е публикувана на 24.03.2015 г.)