Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проверка за прилагането на одобрената от Комисия за регулиране на съобщенията система за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД за 2012 и 2013 финансови години

 

Изплатени средства по договор № 03-08-28/26.06.2015 г. с предмет  „Проверка за прилагането на одобрената от Комисия за регулиране на съобщенията система за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД за 2012 и 2013 финансови години”. (Публикувано в Профил на купувача на 21.12.2015 г.) 

 

Гаранцията за изпълнение на договор № 03-08-28/26.06.2015 г., представена от „ДЕЛОЙТ ОДИТ” ООД в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  „Проверка за прилагането на одобрената от Комисия за регулиране на съобщенията система за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД за 2012 и 2013 финансови години” е възстановена на участника на основание чл. 63, ал. 2 от ЗОП с платежно нареждане № 23/1 от 24.11.2015 г. в размер на 2 800 лв. (Информацията е публикувана на 21.12.2015 г.)

 

Гаранцията за участие, представена от „ЕР ЕС ЕМ БИ ЕКС” ООД в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  „Проверка за прилагането на одобрената от Комисия за регулиране на съобщенията система за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД за 2012 и 2013 финансови години” е възстановена на участника на основание чл. 62, ал.1, т. 2 от ЗОП с платежно нареждане № 12/2 от 24.06.2015 г. в размер на 1 000 лв. (Информацията е публикувана на 17.07.2015 г.)

 

Гаранцията за участие, представена от „ДЕЛОЙТ ОДИТ” ООД в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  „Проверка за прилагането на одобрената от Комисия за регулиране на съобщенията система за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД за 2012 и 2013 финансови години” е възстановена на участника на основание чл. 62, ал.1, т. 2 от ЗОП с платежно нареждане № 12/1 от 24.06.2015 г. в размер на 1 000 лв. (Информацията е публикувана на 17.07.2015 г.)

 

 

Договор изх. № 03-08-28/26.06.2015 г. с предмет: „Проверка за прилагането на одобрената от Комисия за регулиране на съобщенията система за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД за 2012 и 2013 финансови години“ (Публикувано в профил на купувача на 07.07.2015 г.)

 

Решение №216/15.05.2015 г. на КРС за избор на изпълнител в процедурата (Публикувано в Профил на купувача на 18.05.2015 г.)

 

Протокол № 4/11.05.2015 г. от работата на комисията, назначена съгласно чл. 35 на ЗОП. (Публикуван в Профил на купувача на 18.05.2015 г.)

 

Протокол № 3/08.05.2015 г. от работата на комисията, назначена съгласно чл. 35 на ЗОП. (Публикуван в Профил на купувача на 18.05.2015 г.)

 

Доклад изх. № ПР1-254/12.05.2015 г.

 

Отварянето и оповестяването на ценовите оферти (предлагана цена) на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Проверка за прилагане на одобрената от КРС система за определяне на разходите на БТК ЕАД за 2012 и 2013 финансови години”  ще се състои на 08.05.2015 г. от 9.30 часа в сградата на Комисията за регулиране на съобщенията на ул.”Гурко” № 6 (Информацията е публикувана на 04.05.2015 г.)

 

 

Протокол № 2 от дейността на Комисията, назначена със Заповед РД № 07-102/14.04.2015 г. (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 30.04.2015 г.)

 

Протокол № 1 от дейността на Комисията, назначена със Заповед РД № 07-102/14.04.2015 г. (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 30.04.2015 г.)

 

Искане на разяснения по публична покана (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 08.04.2015 г.)

 

Информацията е публикувана в Профил на купувача на 23.02.2015 г.

 

Документация за участие.

 

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. Гурко № 6.

 

Крайният срок за подаване на оферти е 14.04.2015 г.

 

Отварянето на офертите по реда на чл. 68, ал. 3 от ЗОП ще бъде на 15.04.2015 г. от 10:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Гурко” № 6

 

За допълнителна информация се обръщайте към:

 

Мария Попиванова-Китанова – Комисия за регулиране на съобщенията, бул. “Шипченски проход” № 69, тел.: 949 2975 и

Мария Бончева – Комисия за регулиране на съобщенията, ул. „Гурко” № 6, тел.: 949 2939.”