Търсене в сайта

Проверка за прилагане на системата за разпределението на разходите от „Български пощи” ЕАД и одит на внесените документи, свързани с изчисляването на нетните разходи от извършването на универсалната пощенска услуга през 2014 г.

 

Изплатени средства по договор № 03-08-16/15.05.2015 г. с предмет  Проверка за прилагане на системата за разпределението на разходите от „Български пощи” ЕАД и одит на внесените документи, свързани с изчисляването на нетните разходи от извършването на универсалната пощенска услуга през 2014 г.(Информацията е публикувана на 27.11.2015 г.)

 

Във връзка с изпълнение на договор № 03-08-16/15.05.2015 г., сключен между КРС и „КПМГ БЪЛГАРИЯ” ООД, на основание представена от Изпълнителя фактура  № 1000019110/05.08.2015 г. за приемане на етап I е извършено плащане към Изпълнителя по договора в размер на 23 093,40 лв. с платежно нареждане № 71/10 от 13.08.2015 г. и подписан протокол между страните на 30.07.2015 г. съгласно условията по договора. (Информацията е публикувана на 19.08.2015 г.)

 

Договор с предмет: „Проверка за прилагане на системата за разпределението на разходите от „Български пощи” ЕАД и одит на внесените документи, свързани с изчисляването на нетните разходи от извършването на универсалната пощенска услуга през 2014 г.” (Договорът е публикуван в Профил на купувача на 05.06.2015 г.)

 

Протокол от дейността на комисията относно разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Проверка за прилагане на системата за разпределението на разходите от „Български пощи” ЕАД и одит на внесените документи, свързани с изчисляването на нетните разходи от извършването на универсалната пощенска услуга през 2014 г. (Протоколът е публикуван на 30.03.2015 г.)

 

Публична покана по реда на глава „осма” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Проверка за прилагане на системата за разпределението на разходите от „Български пощи” ЕАД и одит на внесените документи, свързани с изчисляването на нетните разходи от извършването на универсалната пощенска услуга през 2014 г.” (Информацията е публикувана на 13.02.2015 г.)

 

Срокът за подаване на оферти е 12.03.2015 г.

 

Публичното отварянето на офертите ще се извърши на 13.03.2015 г.