Търсене в сайта

Подновяване на лицензи за антиспам и уеб-филтър за нуждите на КРС

 

Във връзка с изпълнението на договор № 03-08-9/06.03.2015 г. сключен между КРС и „ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС” ООД, на основание представена от Изпълнителя фактура № 0000120113/06.03.2015 г. е извършено окончателно плащане по договора в размер на 20 595,60 лв. с платежно нареждане № 26/9 от 19.03.2015 г. и подписан приемо-предавателен протокол № 9014050551 между страните на 06.03.2015 г. (Информацията е публикувана на 26.03.2015 г.)

 

Договор с № 03-08-9/06.03.2015 г., сключен между КРС и "Парафлоу Комюникейшънс" ООД с предмет "Подновяване на лицензи за антиспам и уеб-филтър" (Публикувано е Профил накупувача на 18.03.2015 г.)

 

Приемо-предавателен протокол № 0014050551  (Протокола е публикуван в Профил на купувача на 23.03.2015 г.)

 

Протокол от дейността на комисията, относно отваряне, оценка и класиране на оферти за избор за сключване на договор с предмет: „Подновяване налицензи за антиспам и уеб-филтър за нуждите на КРС” (Протоколът е публикуван в профила на купувача на 27.02.2015 г.)

 

Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) Ви отправя покана за участие в процедура за избор на изпълнител по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: ”Подновяване на лицензи за антиспам и уеб-филтър за нуждите на КРС”.(Покана е публикувана в "Профил на купувача" на 30.01.2015 г.)