Публична покана по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Ремонт на помещения на Териториално звено на КРС в град Варна”

 

Във връзка с изпълнение на договор № 03-08-77/03.11.2014 г. сключен между КРС и „БИЛД” ЕООД с предмет „Ремонт на помещения на ТЗ гр. Варна”, nа основание представена от Изпълнителя фактура № 0000000526/17.11.2014 г. е извършено окончателно плащане по договора в размер на 5 385,07 лв. с платежно нареждане №95/4 от 20.11.2014 г. и приемо-предавателен протокол от 14.11.2014 г. (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 12.12.2014 г.)

 

Договор  за ремонт на помещения на Териториално звено на КРС в град Варна

(Договорът е публикуван в профила на купувача на 20.11.2014 г.)

 

Протокол от дейността на комисията относно разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Ремонт на помещения на Териториално звено на КРС в град Варна (Протокола е публикуван в Профил на купувача на 28.10.2014 г.)

 

Публичното отварянето на офертите ще се извърши на 17.10.2014 г.

 

Срокът за подаване на оферти е 16.10.2014 г.

 

Публична покана по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Ремонт на помещения на Териториално звено на КРС в град Варна (Поканата е публикувана в Профил на купувача на 07.10.2014 г.)