Комисия за регулиране на съобщенията открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет: „Актуализация на лицензиран софтуер на Oracle за нуждите на КРС”

 

Банкова гаранция за добро изпълнение № G115.026.0018 на договор № 03-08-1/02.02.2015 г., представена от „ОРАКЪЛ ИЙСТ СЕНТРЪЛ ЮРЪП ЛИМИТИД – КЛОН БЪЛГАРИЯ” в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  „Актуализация на лицензиран софтуер на Oracle за нуждите на КРС” е освободена поради изтичане на срока на валидност на основание чл. 63, ал. 2 от ЗОП  в размер на 1 862,48 лв.  (Публикувано в Профил на купувача на 17.03.2016 г.)

 

Становище на АОП по чл.19, ал.2, т.24, от ЗОП за осъществен предварителен контрол. 

 

Във връзка със изпълнението на договор № 03-08-1/02.02.2015 г. сключен между КРС и ОРАКЪЛ ИЙСТ СЕНТРЪЛ ЮРЪП ЛИМИТИД, КЛОН БЪЛГАРИЯ на основание представена от Изпълнителя фактура № 0000004368/06.02.2015 г. е извършено предплащане по договора в размер на 74 499,02 лв. с платежно нареждане №22/1 от 10.03.2015 г. (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 18.03.2015 г.)

 

Договор с изх. № 03-08-1/ 02.02.2015 г. с предмет: „Актуализация на лицензиран софтуер на Oracle за нуждите на КРС” (Публикувано вПрофил на купувача на 16.03.2015 г.)

 

Решение на КРС № 14 от 15.01.2015 г. (Публикувано в Профил на купувача на 16.01.2015 г.)

 

Доклад изх. № Ф7-51/14.01.2015 г. относно процедура на договаряне без обявление по чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП с предмет: „Актуализация на лицензиран софтуер на Oracle за нуждите на КРС” (Публикувано в Профил на купувача на 16.01.2015 г.)

 

Протокол на комисията

 

Протокол на комисията

 

 

Покана към „ОРАКЪЛ ИЙСТ СЕНТРЪЛ ЮРЪП ЛИМИТЕД-КЛОН БЪЛГАРИЯ” КЧТ за участие в процедура на договаряне без обявление (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 28.11.2014 г.)

 

Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне  без обявление с предмет: Актуализация на лицензиран софтуер на Oracle за нуждите на КРС” (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 28.11.2014 г.)