Публична покана по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки с предмет: „Ремонт на покрив на сграда на КРС, находяща се в кв. Факултета, град София”

 

Във връзка със изпълнението на договор № 03-08-104/05.12.2014 г. сключен между КРС и „ПАС-3” ЕООД, на основание представена от Изпълнителя фактура № 0000000025/10.12.2014 г. е извършено окончателно плащане по договора в размер на 2 303,28 лв. с платежно нареждане №104/3 от 13.12.2014 г. и подписан протокол между страните на 09.12.2014 г. (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 14.01.2015 г.)

 

Договор № 03-08-104/05.12.2014г. с предмет: „Ремонт на покрив на сграда на КРС, находяща се в град София” (Публикуван в Профил на купувача на 23.12.2014 г.

 

Протокол от дейността на комисията, относно разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Ремонт на покрив на сграда на КРС, находуща се в кв. Факултета” (Протоколът е публикуван в профила на купувача на 02.12.2014 г.)

 

Публичното отварянето на офертите ще се извърши на 28.11.2014 г.

 

Срокът за подаване на оферти е 27.11.2014 г.

 

Публична покана по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки с предмет: „Ремонт на покрив на сграда на КРС, находяща се в кв. Факултета, град София”(Поканата е публикувана в Профил на купувача на 18.11.2014 г.)