Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), с Решение № 711 от 06.11.2014 г., приключи обществено обсъждане на проект на решение за преразглеждане на задълженията за задължително разпространение на радио- и телевизионни програми, наложени с § 3, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за електронните съобщения (ЗЕС) на предприятията, които предоставят кабелни и сателитни мрежи за разпространяване на радио- и телевизионни програми

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), с Решение № 711 от 06.11.2014 г., приключи обществено обсъждане на проект на решение за преразглеждане на задълженията за задължително разпространение на радио- и телевизионни програми, наложени с § 3, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за електронните съобщения (ЗЕС) на предприятията, които предоставят кабелни и сателитни мрежи за разпространяване на радио- и телевизионни програми.

 

С Решение № 712 от 06.11.2014 г. КРС прие решение за продължаване на задълженията за задължително разпространение на радио- и телевизионни програми, наложени с § 3, ал. 1 от ПЗР на ЗЕС на предприятията, които предоставят кабелни и сателитни мрежи за разпространяване на радио- и телевизионни програми.

 

Съгласно чл. 35, ал. 4 от ЗЕС решението подлежи на обнародване в Държавен вестник.

 

Таблица  с постъпилите в КРС становища по проекта на решение.

 

Становища, постъпили по време на проведеното общественото обсъждане:

 

 

Национално сдружение на малките и средните кабелни оператори „ТВ клуб 2000”