Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията прие проект на решение за изменение и допълнение на Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на негеографски номера при промяна на доставчика, предоставящ съответната услуга

 

Комисията за регулиране на съобщенията, с Решение № 623 от 11.09.2014 г., откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на негеографски номера при промяна на доставчика, предоставящ съответната услуга

 

С Решение № 623 от 11.09.2014 г., КРС откри процедура за обществено обсъждане, по реда на чл. 36 от Закона за електронните съобщения, на проект на решение за изменение и допълнение на Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на негеографски номера при промяна на доставчика, предоставящ съответната услуга.

 

Съгласно чл. 134, ал. 1, т. 2 от Закона за електронните съобщения, предприятията предоставящи обществени електронни съобщителни услуги чрез използване на номера от ННП, осигуряват възможност за преносимост на номерата, като абонатите могат да запазват негеографския номер при промяна на предприятието, предоставящо съответната услуга.

 

В тази връзка с предложеното изменение се въвежда възможността за преносимост на номерата от обхвата, определен от негеографски код за достъп 430 - код за достъп до услуги, при които се използва комуникация Машина - Машина (М2М)

 


 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта

в срок до 15.10.2014 г., на адрес:  

гр. София 1000, ул. „Гурко № 6,Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg