Доставка на компютърна техника за нуждите на КРС

 

Във връзка с изпълнение на договор № 03-08-62/07.102014 г. сключен между КРС и „ИНДЕКС БЪЛГАРИЯ” ООД с предмет „Доставка и сервиз на 12 броя настолни компютри, на основание представена от Изпълнителя фактура №100005479/22.10.2014 г. е извършено окончателно плащане по договора в размер на 15 537,60 лв. и констативен протокол от 23.10.2014 г. Окончателното плащане е извършено с платежно нареждане №88/2 от 27.10.2014 г. (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 05.11.2014 г.)

 

Договор изх. № 03-08-62/07.10.2014 г. с предмет „Доставка на компютърна техника за нуждите на КРС.”

 

Протокол от работата на комисията с възложена задача да извърши оценка и класиране на  постъпилите оферти с оглед избор на изпълнител на договор с предмет:„Доставка на компютърна техника за нуждите на КРС” (Протокола е публикуван в Профил на купувача на 26.09.2014 г.)

 

Писмени разяснения по възложена обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на 12 броя настолни компютри за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията”. (Писмените разяснения са публикувани в Профил на купувача на 28.08.2014 г. )

 

Писмени разяснения по възложена обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на 12 броя настолни компютри за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията”. (Писмените разяснения са публикувани в Профил на купувача на 26.08.2014 г. )

 

Срокът за подаване на оферти е 02.09.2014 г.

 

Покана за участие в процедура за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: „Доставка на 12 броя настолни компютри за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията” (Поканата е публикувана в Профил на купувача на 21.08.2014 г.)