Информация за радиолюбители, участващи в радиолюбителски състезания и за радиолюбители, провеждащи радиовръзки за експериментални цели

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


Във връзка с изменението и допълнението на Техническите изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба (обн. в ДВ. бр. 67 от 12 Август 2014 г.) радиолюбителите, притежаващи радиолюбителски клас 1 и стаж минимум 5 г., имат правото след уведомяване на комисията при участие в радиолюбителски състезания и за експериментални цели (връзки чрез отражение от Луната, метеорни следи и др.) да използват радиопредавател с изходна мощност до 1000 W (30 dBW) в стационарен режим на работа и в честотните ленти съгласно Приложение № 1 на Техническите изисквания от определено място при спазване на нормите за електромагнитна безопасност.


За улеснение при подаване на необходимата информация е изготвен образец на формуляр.


Попълненият формуляр се подава на адрес:


КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
ул. „Гурко" № 6
1000, гр. София


В случай, че притежавате електронен подпис документите могат да се подадат по електронен път чрез използването на Документния портал на КРС. Изискването за достъп е валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис. Начинът на ползване на портала може да откриете на: http://www.crc.bg/section.php?lang=bg&id=837.


Телефон за контакт: 02 949 2782.


При промяна на декларираните данни в КРС е необходимо да изпратите актуалните данни, попълвайки същия формуляр.


Обръщаме внимание, че при подаване на формуляра не се дължат административни такси.


Напомняме че, съгласно чл. 11, т. 15 от Техническите изисквания радиолюбителят е длъжен да спазва нормите за електромагнитна безопасност, определени съгласно Наредба № 9 от 1991 г. за пределно допустимите нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти (обн., ДВ, бр. 35 от 1991 г.; попр., бр. 38 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 8 от 2002 г.)