Публична покана по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки с предмет: "Проверка за прилагането на одобрената от Комисия за регулиране на съобщенията система за определяне на разходите на "Българска телекомуникационна компания" ЕАД за 2012 финансова година

 

С Решение № 576 от 19.08.2014 г. Комисия за регулиране на съобщенията  прекрати процедура с предмет: „Проверка за прилагането на одобрената от комисия за регулиране на съобщенията система за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД за 2012 финансова година".

 

Срокът за подаване на оферти е 22.08.2014 г.

 

Публична покана по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки с предмет: "Проверка за прилагането на одобрената от Комисия за регулиране на съобщенията система за определяне на разходите на "Българска телекомуникационна компания" ЕАД за 2012 финансова година. (Поканата е публикувана в профила на купувача на 08.08.2014 г.)