Публична покана по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Ремонт на помещения на Териториално звено на КРС в гр.Враца, включващ следните обособени позиции: Позиция I: „Смяна на дограми”; Позиция II: „Смяна на врати”; Позиция III: „Смяна на електрическа инсталация”

 

Във връзка със изпълнението на договор № 03-08-82/13.11.2014 г. сключен между КРС и „РИНО СИСТЕМС” ООД, на основание представена от Изпълнителя фактура № 0000000684/10.12.2014 г. е извършено окончателно плащане по договора в размер на 2 705,16 лв. с платежно нареждане №105/20 от 17.12.2014 г. и подписан протокол между страните на 10.12.2014 г. (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 14.01.2015 г.)

 

Договор № 03-08-82/13.11.2014 г. с предмет: „Смяна на дограми на териториално звено на КРС в гр. Враца”(Публикуван в Профил на купувача на 23.12.2014 г.)

 

Във връзка с изпълнение на договор № 03-08-59/29.09.2014 г. сключен между КРС и „ПАС-3” ЕООД с предмет „Ремонт на помещения на ТЗ гр. Враца”, на основание представена от Изпълнителя фактура №0000000017/07.10.2014 г. е извършено окончателно плащане по договора в размер на 2 214,88 лв. и приемо-предавателен протокол от 06.10.2014 г. Окончателното плащане е извършено с платежно нареждане №81/2 от 09.10.2014 г. (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 05.11.2014 г.)

 

Договор № 03-08-59/29.09.2014 г. с предмет: „Ремонт на помещения на Териториално звено на КРС в гр.Враца, включващ следните обособени позиции: Позиция I: „Смяна на дограми”; Позиция II: „Смяна на врати”; Позиция III: „Смяна на електрическа инсталация”

 

Протокол от дейността на работната група, относно разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за избор на изпълнители по обществена поръчка с предмет: „Ремонт на помещения на Териториално звено на КРС в гр. Враца, включващ следните обособени позиции: Позиция I: ”Смяна на дограми”; Позиция II: „Смяна на врати”; Позиция III: „Смяна на електрическа инсталация”” (Протоколът е публикуван в профила на купувача на 18.09.2014 г.)

 

Срокът за подаване на оферти е 25.08.2014 г.

 

Публична покана по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Ремонт на помещения на Териториално звено на КРС в гр.Враца, включващ следните обособени позиции: Позиция I: „Смяна на дограми”; Позиция II: „Смяна на врати”; Позиция III: „Смяна на електрическа инсталация” (Поканата е публикувана в профила на купувача на 01.08.2014 г.  )