Документация за участие в поръчка с предмет: ”Изготвяне на оценка по справедлива (пазарна) стойност за продажба на движими вещи - частна държавна собственост на Комисията за регулиране на съобщенията по реда на Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи”