Публична покана по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки с предмет : "Ремонт на два измервателни приемника на мобилни станции за радиомониторинг"

 

1. С Протоколно решение № 1 от 04.09.2014 г. Комисията за регулиране на съобщенията прекрати процедура с предмет: „Ремонт на два измервателни приемника на мобилни станции за радиомониторинг"

 

2.  Протокол от работата на комисията с възложена задача да получи, отвори, разгледа и оцени постъпилите оферти с оглед избор на изпълнител по обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Ремонт на два измервателни приемника на мобилни станции за радиомониторинг"

 

Съобщението и протокола са публикувани в профила на купувача на 12.09.2014 г.

 

Срокът за подаване на оферти е 15.08.2014 г.

 

Публична покана по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки с предмет : "Ремонт на два измервателни приемника на мобилни станции за радиомониторинг". (Поканата е публикувана в профила на купувача на 25.07.2014 г.)