Покана за участие в процедура с оглед избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: „Предоставяне на услугата виртуална частна мрежа по протокол Ethernet - MAN за нуждите на КРС”