Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията, с Решение № 239 от 22.05.2014 г., приключи обществено обсъждане на проект на Решение за приемане на Списък на радиосъоръженията, използващи хармонизирани в рамките на Европейския съюз радиочестотни ленти, и крайните електронни съобщителни устройства

 

Комисията за регулиране на съобщенията, с Решение № 239 от 22.05.2014г., приключи обществено обсъждане на проект на Решение за приемане на Списък на радиосъоръженията, използващи хармонизирани в рамките на Европейския съюз радиочестотни ленти, и крайните електронни съобщителни устройства. По време на общественото обсъждане не са постъпили забележки и предложения.

С Решение № 240 от 22.05.2014 г. на Комисията, обнародвано в ДВ бр. 48 от 10.06.2014 г. е приет Списък на радиосъоръженията, използващи хармонизирани в рамките на Европейския съюз радиочестотни ленти, и крайните електронни съобщителни устройства.