Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществени консултации на проект на решение за преразглеждане на задълженията за задължително разпространение на радио- и телевизионни програми, наложени с Преходните и заключителни разпоредби на Закона за електронните съобщения и Закона за радиото и телевизията на „ФЪРСТ ДИДЖИТЪЛ” ЕАД, „НУРТС ДИДЖИТЪЛ” ЕАД и „НУРТС БЪЛГАРИЯ” АД

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществени консултации на проект на решение за преразглеждане на задълженията за задължително разпространение на радио- и телевизионни програми, наложени с Преходните и заключителни разпоредби на Закона за електронните съобщения и Закона за радиото и телевизията на „ФЪРСТ ДИДЖИТЪЛ” ЕАД, „НУРТС ДИДЖИТЪЛ” ЕАД и „НУРТС БЪЛГАРИЯ” АД.

 

Проектът е приет с Решение № 249 на КРС от 22.05.2014 г. във връзка с разпоредбите на § 3, ал. 7 от Преходните и заключителни разпоредби  на Закона за електронните съобщения.

 

Мотиви за изготвяне на проекта

 


Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 30.06.2014 г. на адрес:

гр. София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg