Покана за участие в процедура за сключване на договор с предмет: „Доставка на преносима антенна мачта за мониторингови измервания”