Публична покана за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: Доставка на компютърна техника за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: Доставка на компютри за мобилни станции; Позиция 2: Доставка на технологични компютри; Позиция 3: Доставка на телевизионни монитори с GPS навигация за визуализиране на разпространяваните програми от мрежите за цифрово телевизионно разпръскване;