Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията, с Решение № 114 от 06.03.2014 г., откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за изменение на Националния номерационен план

С Решение № 114 от 06.03.2014 г., КРС откри процедура за обществено обсъждане, по реда на чл. 36 от Закона за електронните съобщения, на проект на решение за изменение на Националния номерационен план.

 

Проектът предвижда изменения, свързани с Решение на КРС № 2018 от 04.10.2012 г. за преминаване към географски кодове с дължина не повече от три цифри.

 

Измененията се състоят в промяна на дължината на кодовете в съответната колона на ННП и редакционни промени в колоната „Предназначение” за регионите, които са обхванати от единствен географски код.

 


Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 09.04.2014 г. на адрес:

 гр. София 1000, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg