Покана за събиране на оферти с предмет: "Изготвяне на протокол за съответствие между сгради описани в Акт за държавна собственост и скици с отразяване на конструкция и година на построяване в имот на КРС"