Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията, с Решение № 890 от 28.11.2013 г., откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена

С Решение № 890 от 28.11.2013 г., КРС откри процедура за обществено обсъждане, по реда на чл. 36 от Закона за електронните съобщения, на проект на решение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена.

Проектът предвижда изменения и допълнения на Наредба №1, свързани с Решение на КРС № 2018/04.10.2012 г. за преминаване към географски кодове с дължина не повече от три цифри, считано от 01.04.2014 г.

С окрупняването на географските кодове, номерационния ресурс във всеки от тях ще стане значително по-голям, като за географския код на София (2) той е от 10 милиона номера, за двуцифрените кодове – 1 милион номера и за трицифрените – 100 хиляди номера. С наличието на такъв ресурс ще бъде постигната една от приоритетните цели при регулирането, заложена в Регулаторната политика за ползването на номера, адреси и имена за осъществяване на електронни съобщения, а именно - осигуряване на достатъчен ресурс от географски номера. Така ще отпаднат регионите с недостатъчен ресурс, което следва да бъде отразено и в Наредба № 1.

След преминаването към географски кодове с дължина не повече от три цифри, в някои от административните центрове на областите в Република България вече няма да бъде възможно използването на номерата, започващи с цифра „1” след съответния географски код за кратки номера за достъп до регионални услуги. Към настоящия момент такива номера са предоставени единствено на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД, като в преобладаващата си част те се използват за предоставяне на услуги само в мрежата на предприятието. Това позволява тези услуги да бъдат организирани като вътрешно мрежови, при което не се използват номера от ННП, без това да доведе до прекратяване на предоставянето на съществуващи услуги. Това не ограничава възможностите за предоставяне на услуги чрез кратки номера - в Наредба №1 е регламентирана възможност за използване на кратки номера от ННП с първа цифра „1”, при която услуги с национално значение и доказан обществен интерес ще могат да бъдат достъпни за всички потребители на обществена телефонна услуга. С оглед на изложеното, в проекта е предвидено отпадането на възможността за предоставяне на услуги чрез „кратки номера за достъп до регионални услуги”.

В проекта са включени и други промени, които са редакционни или са свързани с решаването на проблеми, установени в практиката по издаване на разрешения и предоставяне на номерационен ресурс на предприятия.

 


 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 17.01.2014 г. на адрес:

 гр. София 1000, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg