Публична покана за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: "Доставка на компютърна техника за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: Доставка на преносими компютри Позиция 2: Доставка на документни скенери