Публична покана за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: "Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и поддръжка на цифрова учрежденска, автоматична телефонна централа за нуждите на КРС"