Покана за участие в процедура с оглед избор на изпълнител с предмет: "Извършване на хигиенно и санитарно обслужване в сградите на Комисията за регулиране на съобщенията"