Покана за участие в поръчка за сключване на договор с предмет: ”Доставка на лицензи за антивирусен софтуер на персонални работни места за нуждите на КРС”