Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения

 

 
Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения.

 
Проектът е приет с Решение № 725 на КРС от 26.09.2013 г.

 
Съгласно чл. 73, ал. 1 от ЗЕС, КРС приема Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения (Общите изисквания). Съдържанието на Общите изисквания е установено в чл. 73, ал. 3 от ЗЕС, като в т. 13 от същата разпоредба е предвидено, че в общите изисквания се включват и условия за защита на интересите на потребителите на електронни съобщителни услуги.

 
След анализ на проблемите при упражняването на потребителските права в сектора на електронните комуникации, КРС счита, че Общите изисквания следва да съдържат правила за поведение, които да осигурят по-високо ниво на защита на потребителите, а оттам и засилена конкуренция между отделните предприятия, предоставящи електронни съобщителни услуги на територията на Република България.

 

Мотиви за изготвяне на проекта

 


 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 30.10.2013 г. на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията

и e-mail адрес: info@crc.bg