Търсене в сайта

Таблица с резултати от проведени обществени консултации по Решение № 489/09.07.2013 г. на Комисията за регулиране на съобщенията за обявяване на намерение за провеждане на търг за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в радиочестотна лента 2500-2690 MHz