Покана за участие в процедура за избор на изпълнител с оглед сключване на договор с предмет: „Предоставяне на DSL услуги за нуждите на КРС”